ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (Closed Circuit Television System: CCTV)

ระบบโทรทัศน์วงจรปิด หรือ CCTV System เป็นระบบส่งสัญญาณภาพจากตัวกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ที่ติดตั้งตามที่ต่างๆ มายังระบบแสดงผลและบันทึกภาพ โดยทั่วไปจะติดตั้งอยู่คนละที่กับกล้อง

ประโยชน์ การใช้งาน ระบบโทรทัศน์วงจรปิด

1. ในด้านการรักษาความปลอดภัย ของบุคคลและสถานที่
2. ในการตรวจสอบการทํางาน ของเครื่องจักร ในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ที่ทํางานด้วยระบบ
    อัตโนมัติ หรือการทํางานของพนักงาน
3. ใช้งานร่วมกับระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ เช่น ตรวจสอบจํานวนคนเพื่อการเปิด-ปิด
     เครื่องปรับอากาศ ฯ
4. ใช้งานร่วมกับระบบควบคุมการจราจร เช่น ตรวจสอบปริมาณรถยนต์ฯ

การเชื่อมต่อ 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ
 

1. ระบบ Network Camera ใช้การเชื่อมต่อผ่านสาย UTP หรือ สาย LAN ที่ใช้ในการเชื่อมต่อโครงข่าย
    คอมพิวเตอร์ และ Internet ที่มีอยู่แล้วได้ อย่างสะดวกรวดเร็ว
2. ระบบ Analog Camera ใช้การเชื่อมต่อผ่านสาย Coaxial Cable เพื่อใช้งานได้สะดวก ระบบกล้อง
    วงจรปิดสามารถส่งข้อมูลผ่าน ระบบ Internet ได้ ซึ่งสามารถ รับชมภาพ จากที่ใดๆ ก็ได้ที่มีการเชื่อมต่อ Internet

อุปกรณ์ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) แบ่งออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆ 3 กลุ่ม ดังนี้

ส่งสัญญาณ    ต่อเชื่อมสัญญาณ      รับสัญญาณ
- กล้องรับภาพ (CAMERA)
- เลนส์ (LENS)
- ขายึดกล้อง (BRACKET)
- ชุดหุ้มกล้อง (HOUSING)
- หัวก้มและส่าย (PAN/TILT)
- หัวส่าย (SCANNER)
  - เครื่องสลับภาพ (SWITCHER)
  - เครื่องแบ่งสัญญาณภาพ (QUAD)
  - เครื่องแบ่งสัญญาณภาพ
    (MULTIPLEXER)
  - อุปกรณ์ควบคุม (CONTROL)
  - จอมอนิเตอร์ (MONITOR)
  - เครื่องบันทึกภาพ(RECORDER)