มาตรฐาน IP

มาตรฐาน IP เป็นมาตรฐานที่บอกถึงระดับการป้องฝุ่นและน้ำของเครื่องจักร และอุปกรณ์ไฟฟ้าซึ่งถูกพัฒนาขึ้นโดย IEC (International Electrotechnical Commission) เทียบเท่ากับมาตรฐานยุโรป EN 60529

    การบอกระดับการป้องกันนั้น จะถูกแสดงโดยตัวเลข 2 หลักคือ IPxx หลักแรกจะหมายถึงระดับการป้องกันของฝุ่นหรือการสัมผัสโดยบังเอิญ ซึ่งจะมีระดับตั้งแต่ 0-6 ส่วนหลักที่สองจะหมายถึงระดับการป้องกันน้ำ ซึ่งจะมีระดับตั้งแต่ 0-9 ยกตัวอย่างเช่น IP65 หมายถึง ป้องกันฝุ่นและน้ำจากการฉีดได้ 100% เป็นต้น

มาตรฐาน IP ที่มีระดับการป้องกันสูง ก็ยิ่งทำให้อุปกรณ์นั้นๆ มีราคาแพงขึ้นไปด้วย อย่างเช่น กล้องวงจรปิดโดยทั่วไปตามท้องตลาด ส่วนใหญ่จะพบค่ามาตรฐาน IP66 และ IP67 ซึ่งเพียงพอในการนำไปใช้งานติดตั้งตามอาคารบ้านเรือน แต่ในระบบอุตสาหกรรม อาจจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ที่มีมาตรฐานสูงกว่านี้ ทำให้ราคาแตกต่างกันออกไป

     ตัวอย่างมาตรฐาน IP

   IP67
คือมาตรฐานที่จะเป็นตัวบอกว่าอุปกรณ์หรือเครื่องมือนั้นๆ มีความสามารถป้องกันฝุ่นได้สมบูรณ์ และมีความสามารถที่จะป้องกันการแทรกซึมของน้ำจากการแช่ตัวอุปกรณ์ในน้ำได้ที่ความลึกสูงสุด 1 m เป็นระยะเวลาสูงสุด 30 นาที

   IP69K
คือมาตรฐานที่จะเป็นตัวบอกว่าอุปกรณ์หรือเครื่องมือนั้นๆ มีความสามารถที่จะป้องกันฝุ่นได้สมบูรณ์ และมีความสามารถที่จะป้องกันน้ำจากการฉีดแรงดันสูงพิเศษที่ตัวอุปกรณ์ได้จากทุกทิศทาง ที่อุณหภูมิน้ำสูงสุด 80 °C

     ตัวเลขหลักที่ 1 : การป้องกันของแข็ง
ระดับการป้องกันของแข็ง หมายถึงการป้องกันการเข้าถึง(เข้าไปในตัวอุปกรณ์) ไม่ว่าจะเป็นฝุ่นหรือการสัมผัสโดยบังเอิญเท่านั้น โดยการป้องกันของแข็งจะมีทั้งหมด 7 ระดับ

ตัวเลขหลักที่ 2 : การป้องกันของเหลว
ระดับการป้องกันของเหลว หมายถึงของเหลวจำพวกน้ำเท่านั้น ไม่รวมถึงของเหลวประเภทอื่นๆ เช่น น้ำมัน, สารเคมีที่มีความเป็นกรดหรือด่างสูง, ฯลฯ โดยการป้องกันมีทั้งหมด 11 ระดับ