กันขโมย CG-B11 CG-B11

Description

Dual-Network Alarm System

Specification


- รองรับซิมมือถือ และควบคุมการทำงานผานระบบมือถือ
- สามารถเปด - ปดล็อกระบบดวย SMS หรือผานทางแอพพลิชั่นควบคุมการทำงานผานโทรศัพทบานและโทรศัพทไรสาย
- รองรับปุมกดแบบสัมผัส และจอแสดงผลแบบ LCD
-
รองรับอุปกรณตรวจจับไรสาย 50 จุด 10 รีโมทคอนโทรล และการดRFID 50 ใบ
- บันทึกเบอรโทรศัพท 6 เบอร
- รองรับกลอนประตูไฟฟา
- แจงเตือนแบบระบบบันทึกเสียง
- มีระบบบันทึกเหตุกาณ และเรียกดูได 150 เหตุการณ
- เปลี่ยนชื่ออุปกรณไดแตละตัว
- รหัสผานเฉพาะเมื่อถูกจี้ปลน
- แจงเตือนดวยเสียงและไฟฉุกเฉิน
- มีแบตเตอรี่ลิเธียม ทำงานไดตอเนื่องแมไฟดับ
- รองรับการด RFID ความถี่ 125 kHz


1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบใดๆ อันเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์ (ผิด/ตก)

2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและโปรโมชั่นโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ราคา ฿17,350

ข้อมูลเฉพาะของสินค้า

กลุ่ม

กันขโมย

แบรนด์

CHUANGO

รุ่น

CG-B11

สินค้าของแท้ มีประกัน

100%

มีสินค้าในสต็อก

พร้อมส่งทันที